تبلیغات
 شرکت راه و ساختمانی راه توسعه کردستان - سوال وجواب فنی
شرکت راه و ساختمانی راه توسعه کردستان
هدف تنها چیزی است که ارزش جستجو کردن دارد
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 5 فروردین 1388 توسط شرکت راه توسعه کردستان | نظرات ()

این سوالات شاید برای خیلی از مهندسین و دانشجویان پیش آمده باشد و مرجع مطمئن و سریعی برای پاسخ آنها نیافته باشند امیدوارم جواب سوال شما در این پست موجود باشد ، در غیر اینصورت منتظر پستهای بعدی باشید تا سوال و جوابهای بیشتری برایتان بگذارم . سوال و جوابها متعلق به شرکتها و نهادها دولتی و غیر دولتی می باشند که به نظر من خیلی کاربردی هستند . ( نظر یادتون نره ! )

 

سئوال 1 در بند 3-2-3 حداقل نسبت ضخامت به ارتفاع دیوارهای سازه‌ای 10/1 و برای دیوارهای غیرسازه‌ای مهارنشده 12/1 تعیین شده است . در صورتیكه این بند از آئین‌نامه مبنای طراحی دیوارهای سازه‌ای و غیر سازه‌ای در ساختمانهای بنائی غیرمسلح قرار گیرد ، عملاً كاربرد دیوارهای 22 سانتیمتری را در این ساختمانها با مشكل مواجه می نماید . با توجه به اینكه بیشتر واحدهای مناطق روستایی با استفاده از دیوارهای باربر و بر اساس ضوابط فصل سوم آئین نامه 2800 طراحی و احداث می‌شوند ، افزایش ضخامت دیوارهای سازه‌ای از 22 سانتیمتر به35 سانتیمتر دو اثر مهم در اجرای این واحدها دارد :

1 ) افزایش مصالح مصرفی                     2 ) كاهش زیر بنا

آیا می توان این بند آئین‌نامه را برای دو مقدار 18/1 برای دیوارهای سازه ای و 20/1 برای دیوارهای غیرسازه‌ای مهار نشده تغییر داد ؟

جواب 1- بخش اول بند 3-2-3  در مورد دیوارهای باربر باید رعایت شود و برای دیوارهای غیرباربر در صورتیكه مهاربندی شوند می‌تواند از مقدار مندرج در بند فوق كمتر درنظرگرفته شود .

 

سئوال2 با توجه به كاربرد وسیع ضوابط فصل سوم آئین‌نامه 2800 در طراحی و اجرای ساختمانهای یك و دو طبقه، به ویژه ساختمانهای روستایی و به لحاظ اینكه در اینگونه ساختمانها محدودیت عرض زمین كمتر از متر مانع از تأمین حداقل دیوار نسبی سازه‌ای و طراحی معماری مناسب می‌باشد ، آیا می‌توان از تركیب سیستمهای طراحی شده، با كلاف و دیوار باربر سیستمهای سازه‌ای مندرج در فصل دوم آئین‌نامه استفاده كرد ؟  

جواب 2- چنانچه ساختمان بر اساس توصیه‌های فصل سوم در نظر باشد باید كلیه ضوابط مندرج در فصل سوم به طور كامل رعایت گردد و اگر كلاف مورد نظر منطبق بر فصل سوم نباشد و به طور كامل تحلیل و طراحی شده باشند ، كل طراحی منطبق بر فصل دوم خواهد بود .

 

سئوال 3 در مورد سازه‌ها و ساختمانهایی كه بر اساس ضوابط آئین‌نامه 2800 و وضعیت خاص سازه نیاز به انجام تحلیل دینامیكی طیف (   Response Spectrum ) باشد ، در صورت استفاده از طیف طرح ویژه ساختگاه ( با رعایت شرایط و محدودیتهای آئین نامه برای طیف مزبور ) لازم است كه مقدار برش پایه حاصل از این تحلیل با برش پایه منتجه از روش معادل استاتیكی مقایسه گردد . در این حالت به دلیل استفاده از نتایج مطالعات خاص ساختگاه آیا مقدار شتاب طرح ( معادل سطح زلزله طرح ) كه در روش طیفی استفاده شده است  (مقدارA   در رابطه Sa =  ABI/R  ) بایستی همان مقداری اختیار گردد كه در تعیین برش پایه روش معادل استاتیكی استفاده می‌گردد . ( مقدار A  در رابطه C = ABI/R ) ؟

جواب 3- ضرورت مقایسه برش پایه حاصل از تحلیل طیفی با استفاده از طیف طرح ساختگاه و برش پایه حاصل از رابطه 2-1 بخش 2-4-1 آئین‌نامه قطعی است. در كاربرد رابطه 2-1 ، باید از اعداد شتاب مبنای طرح مطابق جدول بند 2-4-2 ، و نقشه پیوست 1 آئین نامه استفاده شود .

 

سئوال 4 با توجه به كاربرد وسیع سیستم كلاف بتنی در طراحی و اجرای ساختمانهای یك و دو طبقه به ویژه ساختمانهای روستایی در فصل سوم آئین‌نامه طراحی ساختمانها در مقابل زلزله ( آئین‌نامه 2800 ) در خصوص عیار سیمان بتن مصرفی و حداقل مقاومت فشاری 28 روزه ( fc  ) مورد نیاز بتن چه الگویی ملاك عمل می باشد :

جواب 4- در شرایط كنونی توصیه می شود حداقل مقاومت فشاری از مقدار ذكر شده در بند   20-2-3-1   ویرایش دوم آئین نامه بتن ایران ( آبا ) كمتر در نظر گرفته نشود .

 

سئوال 5- با نظر به اینكه در كنترل تغییر مكان نسبی و تغییر مكان كلی به ضرائب بار اشاره نشده است . ضرایب بار مورد نظر آئین نامه برای كنترل این موضوع چه ضرایبی می باشد ؟

جواب 5- برای كنترل تغییر مكانهای سازه ضرایب بار مساوی واحد هستند .

 

سئوال 6 پیوست شماره 2 آئین‌نامه محدودیتهای زیادی برای طراحی سازه‌های فولادی معمولی ایجاد نموده (خصوصاً بند5-1) لذا استفاده از اسكلتهای فولادی را عملاً محدود نموده است و المانهای ستون و بادبند فشاری بسیار سنگین طراحی می شوند . با توجه به كاهش ضریب رفتار  برای این نوع ساختمانها نسبت به ویرایش اول پیشنهاد می‌گردد ضرایب این پیوست تعدیل گردد.

جواب 6- محدودیتهای ذكر شده در پیوست 2 آئین نامه بر اساس بررسی عملكرد سازه های فولادی در زلزله های مخرب اخیر تعیین گردیده است . در این راستا ارسال تجربیات مشاور ( طراحی ها و مثالهای عددی حل شده ) برای كمیته دائمی بازنگری استاندارد 2800 مزید امتنان است .

 

سئوال 7 پیشنهاد می گردد الگوریتمهایی جهت تعیین نیروهای زلزله بر حسب انواع ساختمانها درچهارچوب ضوابط استاندارد 2800 تهیه و به پیوست آئین نامه دراختیار كاربران قرارگیرد.

جواب 7- با توجه به تنوع انواع فرمهای سیستمهای سازه‌ای تهیه راهنما به جای الگوریتمهای تعیین نیروهای زلزله ارجحیت دارد كه در این راستا تدوین راهنمای استاندارد 2800 دردست اقدام است .

 

سئوال 8  سیستم سازه‌ای با مشخصات زیر مورد نظر می‌باشد:

تعداد طبقات: 4 طبقه

سیستم سازه‌ سقف: دالهای دو طرفه به ضخامت 14 سانتیمتر

سیستم مقاوم در برابر زلزله: دیوارهای بتن مسلحدر دوجهت متعامد

سیستم فونداسیون: فونداسیونهای نواری در زیر دیوارهای بتن مسلح

که از نقطه نظر طبقه‌بندی سیستم‌های مختلف سازه‌ای به سیستم فوق اصطلاحاً ((panel structure اطلاق می‌گردد.

توضیح‌اینکه در این پروژه آرایش و انبوهی دیوارهای باربر بتن مسلح در دو جهت متعامد به‌گونه‌ای است که اولاً حداقل آرماتورهای آیین‌نامه‌ای در اکثر دیوارها جوابگوی طرح می‌باشد ثانیاً تنشهای قائم فشاری ناشی از ترکیب بارهای ثقلی و زلزله در تارهای انتهایی دیوارها ناچیز (کمتر از 0.2 f'c ) می‌باشد به‌گونه‌ای که در هیچ مورد نیازی به استفاده از المانهای مرزی  (Boundary element)یا ستون در دو انتهای دیوار نمی‌باشد.علی‌الاصول در اعضای فشاری از جمله دیوارهای باربر بتن مسلح پایین بودن درصد آرماتورهای قائم فشاری تا حدودی باعث افزایش ‌پذیری (ductility) می‌گردد و در واقع این امر منجر به افزایش ضریب رفتار سازه (R) می‌گردد کمااینکه در آیین‌نامه (UBC) این ضریب را که در واقع یک مشخصه رفتاری و مستقل از سایر پارامترهای تشکیل‌دهنده ضریب زلزله (ضریب برش پایه) زلزله می‌باشد معادل R=6 در نظر می‌گیرد.

با توجه به موارد ذکر شده و با توجه به اینکه از طرف دیگر در این سیستم تعدد و انبوهی دیوارها در دو جهت متعامد باعث افزایش نامعینی (Redundancyسیستم و در نتیجه شكل پذیری میگردد آیا می توان در این نوع سیستم سازه‌ای به جای    R = 5 كه در آئین‌نامه زلزله ایران برای دیوارهای بتن مسلح معمولی در نظر گرفته شده ، ضریب رفتار معادل R=6  را در محاسبات مربوط به بارگذاری منظور كرد ؟

جواب 8- سیستم سازه ای مورد نظر، در ویرایش دوم آئین نامه 2800 به عنوان سیستم دیوار باربر با دیوارهای برشی بتن آرمه معمولی شناخته شده و دارای ضریب رفتار R=5  می باشد . توضیحات این سوال در مورد تعدد دیوارها و پایین بودن تنشها و . علی الاصول نمی تواند تغییری در ضریب رفتار ایجاد كند و همان R=5   باید برای سیستم به كار رود علیهذا دیدگاههای یاد شده در تدوین ویرایش بعدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

 

سئوال 9 در خصوص بند 3-9-1-1 ( موضوع كلاف بندی قائم ) كدامیك از دو مورد زیر صحیح می باشد .

الف   عبارت مندرج در ذیل جدول 7 از بند 3-9-1-1 آئین نامه 2800 ایران اشاره دارد بر اینكه  ( در این حالت كلافهای قائم باید در داخل دیوارها و گوشه‌های اصلی ساختمان و ترجیحاً در نقاط تقاطع دیوارها طوری تعبیه گردند كه فاصله محور تا محور آنها از 5 متر تجاوز نكند ) بدون نیاز به هیچگونه تفسیری ، تأكید دارد كه فاصله كلافهای قائم از 5 متر بیشتر نشود .

ب و یا به عبارت مذكور بدین‌گونه بیان گردد كه ( ترجیحاً در نقاط تقاطع دیوارها طوری تعبیه گردند كه فاصله محور تا محور آنها از 5 متر تجاوز نكند ) و اگر فاصله از مقدار 5 متر تجاوز نمود (برای مثال 5/5 متر شد) مشکلی به وجود نمی‌آورد؟

جواب 9-درخصوص بند 3-9-2-1 استاندارد 2800 قید « ترجیحاً » در این بند به « نقاط تقاطع دیوارها » مربوط است و به فاصله 5 متر اشاره ندارد .بنابراین حداكثر فاصله مجاز كلافها همان 5 متر است و نمی‌توان از آن تجاوز نمود

 

سئوال 10 با توجه به بند 5-1 آئین‌نامه 2800 ( گروه بندی ساختمانها بر حسب اهمیت ) اماكن ناجا شامل :

1-ستادهای فرماندهی انتظامی استان ، شهرستان  2- حوزه ها 3- كلانتریها ، پاسگاهها 4- ادارات و مراكز راهنمایی و رانندگی 5- ادارات گذرنامه ، اماكن ، اطلاعات 6- ادارات نظام وظیفه 7- ادارات آگاهی ، انگشت‌نگاری و تشخیص هویت 8- مراكز پشتیبانی و یگانهای ویژه و مراكز درمانی و مخابراتی 9- مراكز پلیس دیپلمات و پلیس بین الملل 10- پلیس‌راهها جزو كدام گروه قرار دارند ؟

جواب 10- ساختمانهای 1- ستاد فرماندهی انتظامی 2- حوزه ها 3- كلانتریها و پاسگاهها 4- ادارات و مراكز راهنمایی و رانندگی 5- ادارات آگاهی 6- مراكز پشتیبانی و یگانهای ویژه و مراكز درمانی و مخابراتی 7- پلیس راهها جزو ساختمانهای ضروری محسوب می شوند .

 

 درباره وبلاگ
جستجو
آخرين مطالب
آرشيو
موضوعات
نويسندگان
نظر سنجي
ازخدمات وفعالیتهای این شرکت تا چه میزان اطلاع دارید؟

آمار سايت
بازديدهاي امروز : نفر
بازديدهاي ديروز : نفر
كل بازديدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :